Medicinální chemie

Obecné základní informace o oboru lze nalézt na fakultních stránkách věnovaných studijním oborům. 

Aktuální informace o státních zkouškách a obhajobách závěrečných prací lze nálezt na stránkách studijního oddělení, včetně aktuálních termínů SZZk pro všechny obory

Na této stránce najdete aktuální informace (termíny, požadavky k závěrečným zkouškám a obhajobám), týkající se bakalářského i magisterského oboru Medicinální chemie.

Zde je také k dispozici templát pro bakalářskou práci, který lze použít i pro práci diplomovou. Obě práce se liší hlavně rozsahem. Obecné požadavky na závěrečné práce jsou k dispozici na stránkách fakulty, i jejich poslední aktualizace ve formě opatření děkana č. 08-2017, ze kterého templát vychází.

Upozornění: Můžete zvolit jednostranný nebo oboustranný tisk závěrečné práce. Práce většího rozsahu bude lépe tisknout spíše oboustranně, práce tenčí spíše jednostranně. Je ale třeba věnovat pozornost odlišnostem obou způsobů tisku. U oboustranného tisku by měla být titulní strana, prohlášení, poděkování, začátek obsahu, první stránky kapitol atd. vždy na pravé straně (tj. tak jak je to vždy u jednostranného tisku automaticky). Levá strana tedy může v některých případech zůstat volná, nicméně počítá se do číslování stránek. Pokud sázíte čísla stran k okraji stránky, musí být číslo strany vždy na vnějším okraji, nikdy se nesmí ocitnout u vnitřního okraje. Na oboustranný tisk je tedy nutné dokument přípravit.

Základní informace o okruzích ke státním závěrečným bakalářským i magisterským zkouškám jsou uvedeny v SIS, zde je jejich rekapitulace příp. upřesnění. Obecně platí, že rozsah znalostí vyžadovaných k závěrečné zkoušce z daného okruhu odpovídá rozsahu přednášky odpovídajícího předmětu.

Jsou k dispozici i formuláře pro oponentský posudek a pro posudek školitele bakalářské práce.

Medicinální chemie - bakalářský stupeň

Tématický okruh 1 (TO1) - Organická chemie
Tématický okruh 2 (TO2) - Biochemie
Tématický okruh 3 (TO3) - vybrat 2 předmety z nabídky:
1.  Analytická chemie
2.  Anorganická chemie
3.  Fyzikální chemie a spektroskopie
4.  Mikrobiologie

Termín kontroly studijních povinností: 5. 9. 2017

Termín odevzdání závěrečné práce: 28. 8. 2017, 14:00 (sekretářce Katedry organické chemie, místnost 133, dva výtisky)

Termín obhajoby spojené se státními závěrečnými zkouškami:  7. 9. 2017 - 20. 9. 2017 (bude upřesněno). 

Medicinální chemie - magisterský stupeň

TO1: Organická syntéza
TO2: Spektroskopické metody
TO3: Molekulární biologie a genetika
TO4: vybrat 1 předmět z nabídky
1. Bioanorganická chemie
2. Bioorganická chemie
3. Farmakologie  

Více informací k tematickým okruhům magisterského stupně je k dispozice na fakultním Google Drive (s přihlašovacími údaji do SISu).

Termín kontroly studijních povinností: 5. 9. 2017

Termín odevzdání závěrečné práce: 28. 8. 2017, 14:00 (sekretářce Katedry organické chemie, místnost 133, dva výtisky)

Termín obhajoby: 7. 9. 2017 - 20. 9. 2017 (bude upřesněno)

Termín státní závěrečné zkoušky: 7. 9. 2017 - 20. 9. 2017 (bude upřesněno)

 

xs sm md lg